As funcións das xerencias dos centros e institutos do CSIC, están recollidas no artigo 3.3.4 da Norma reguladora dos Institutos de Investigación e demáis estruturas organizativas vinculadas ao desenvolvemento da actividade investigadora da Axencia Estatal CSIC. Dependen directamente de Xerencia ás áreas de Recursos Humanos; Xestión Económica; Programación Científica e Xestión de contratación de bens e adquisicións.

OBXECTIVOS 

O Xerente do Instituto, sen prexuicio das funcións asignadas ao Director, e baixo as órdenes do mesmo, é responsable de:

  • Xestión económica e presupuestaria así como compras e contratación de obras e servicios externos. Confección dos presupostos anuais de funcionamento
  • Organización administrativa do instituto
  • Xefatura do persoal no que se refiere ao seu rexime administrativo e supervisión de todas as unidades de servizos administrativos ou técnicos
  • Patrimonio do  centro,  así  como  coidado  e  control  do  adecuado  uso  das  instalacións
  • Rexime interno
  • Mantemento e servizos xerais
  • Xestión económica e de persoal dos proxectos ou contratos en curso, sen perxuicio das atribucións dos investigadores principais dos mesmos
  • Secretaría da Xunta de instituto 

CONTACTO

Contacto na sala 113

Alejandro Rodríguez Pereira: arodri@iim.csic.es ext 860124. Xerente