O Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo (IIM-CSIC) ofrece 6 temas de investigación para solicitar contratos pre-doutorais de 3 anos de duración connosco,dentro do programa da Axudas de Apoio á Etapa de Predoutoral da Xunta de Galicia.

A candidata ou candidato deberá ter rematado o seus estudos de acceso ao doutorado (Grao, Licenciatura ou equivalente) despois de xaneiro de 2017. Así mesmo, deberá estar matriculada/o nun programa oficial de doutoramento dunha universidade do Servicio Universitario Galego (SUG) para o curso 2020/2021.

O IIM-CSIC é un dos institutos punteiros en investigación mariña de España e ofrece un ambiente ideal para fomentar e consolidar a traxectoria de investigadores en diferentes etapas da súa carreira investigadora. Únete ao Instituto e impulsa a túa investigación con nos!

O instituto pertence ao Consello Superior de Investigacións Científicas, a maior organización de investigación de España, a terceira en Europa e a sétima no mundo.

O IIM-CSIC ofrece un ambiente de investigación realmente diverso e dinámico, que contribúe a fomentar e consolidar as carreiras dos seús investigadores, ampliando as súas redes de colaboración e aumentando o seu impacto na sociedade. Conta con máis de 200 traballadores (56% mulleres), e unha intensa actividade científica (En 2019: 139 artigos científicos publicados, 85 proxectos de investigación), ademais dos seus propios servizos de internacionalización e cultura científica.


Seis proxectos para impulsar a túa carreira!

O IIM-CSIC,  como institución mariña dedicada á procura de coñecemento para o desenvolvemento sostible, realiza unha investigación multidisciplinar, respondendo aos retos globais e ás problemáticas locais, para permitir unha comprensión integral dos ecosistemas mariños.

En canto á convocatoria de Apoio á Etapa Predoutoral da Xunta de Galicia, as seguintes investigadoras e investigadores amosaron o seu interese no programa e actualmente están a procura de persoas interesadas en presentar candidaturas para desenvolver os seguintes proxectos de tese:

Supervisores: Fiz Pérez 📩 fiz.perez@iim.csic.es| Mercedes de la Paz 📩 mercedes.delapaz@iim.csic.es  🌐 Liña de investigación en CO2

O óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4) son gases traza producidos bioloxicamente que exercen unha forte influencia climática como poderosos gases de efecto invernadoiro que tamén afectan ao esgotamento do ozono estratosférico (N2O) e á capacidade oxidativa da atmosfera (CH4). Debido a que o océano emite un terzo das emisións naturais globais de N2O á atmosfera, as observacións dirixíronse principalmente a rexións oceánicas de baixo osíxeno, limitadas en extensión pero caracterizadas por unha intensa produción de N2O. Non obstante, a capacidade de absorción de N2O e a súa inxección na circulación profunda do océano en rexións ventiladas como o océano Atlántico norte e o xiro subpolar recibiron ata agora pouca atención. Este coñecemento é necesario con urxencia para refinar as nosas estimacións dos orzamentos globais de N2O oceánicos

O proxecto de doutoramento combinará medidas de N2O e CH4 recolectadas durante campañas oceanográficas previas e futuras, na sección hidrográfica repetida OVIDE, que conecta Lisboa con Groenlandia. Esas observacións enmárcanse dentro do programa internacional GO-SHIP (https://www.go-ship.org/), no que o grupo está implicado desde 2002. Ademais, o grupo de investigación contribúe aos programas internacionais relevantes (RECCAP https://www.globalcarbonproject.org/index.htm), que pretende cuantificar o papel do océano nos orzamentos globais de gases invernadoiro (CO2, N2O e C CH4). Ademais, o candidato será adestrado en análises cromatográficas de gases traza de alta precisión nas instalacións do IIM-CSIC, un dos poucos laboratorios nacionais validados para medir N2O e CH4 oceánicos (SCOR WG143). A incorporación do candidato a este grupo de investigación daralle a oportunidade de participar en investigacións oceanográficas de relevancia a escala mundial.

O enfoque interdisciplinar proposto neste proxecto combinará a participación en cruceiros oceanográficos, adestramento avanzado en cromatografía de gases de alta precisión e outros parámetros bioxeoquímicos. Ademais, o adestramento en bioquímica mariña xunto coa análise das masas de auga axudarán a descifrar os principais mecanismos que toman parte do ciclo N2O e a súa distribución no Atlántico norte. O candidato tamén recibirá formación en habilidades profesionais, incluíndo a asistencia a escolas de verán internacionais, conferencias internacionais, estadías en institucións estranxeiras e outras estratexias de formación.

Requerimentos:

Este proxecto é adecuado para un candidato cunha Licenciatura en Química, Física, Oceanografía/Ciencias do Mar ou unha rama compatible de Ciencias Ambientais.

Buscamos un candidato entusiasta e motivado, cunha forte aptitude para o uso da instrumentación analítica. Tamén se valorarán as habilidades e intereses numéricos en bioxeoquímica oceánica e cambio global.

Supervisores:  Beatriz Novoa 📩 beatriznovoa@iim.csic.es | Antonio Figueras 📩 antoniofigueras@iim.csic.es | 🌐 Group Webpage

O obxectivo xeral deste proxecto de doutoramento é comprender a implicación de xenes inmunes e metabólicos na preparación da resposta antiviral.

O proxecto continuará co estudo dos xenes previamente caracterizados polo noso grupo de investigación, para comprender o seu papel no desenvolvemento da inmunidade innata. Tamén estudaremos outros xenes, que normalmente non se entenden como xenes inmunes, pero cun papel crítico no metabolismo. Analizaremos a interfase entre o metabolismo e a inmunidade para mellorar a nosa comprensión do potencial da memoria inmune innata. Con este fin, utilizaremos o peixe cebra como especie modelo, que nos permite a vantaxe de realizar ensaios nun organismo completo. Aplicaremos enfoques de secuenciación transcriptómica e de próxima xeración para identificar a base molecular da resposta inmune contra virus.

Requerimentos:

Licenciatura en Bioloxía, Biotecnoloxía, Bioquímica. Estudos de máster finalizados

Supervisores:  Mónica Carrera 📩 mcarrera@iim.csic.es | Manuel Pazos 📩 mpazos@iim.csic.es  | 🌐 Web do Grupo

O proxecto de doutorado estará enmarcado dentro do proxecto de investigación AEI / EU-FEDER SYS-ALLERGOMICS (Proteómica e bioloxía de sistemas estructurais da alerxia ao peixe en productos do mar frescos ou procesdos). Un obxectivo principal do proxecto é estudar o mecanismo intracelular de activación das células T en resposta ás diferentes formas de alérxenos dos peixes para i) establecer péptidos válidos para o seu uso como vacinas e, ii) desenvolver un produto pesqueiro como potencial produto hipoalerxénico do mar.

As tarefas implicarán a análise de proteómica e espectrometría de masas en mostras de peixes e ratos xeradas no contexto do proxecto SYS-ALLERGOMICS. Particularmente, o estudante será formado exhaustivamente na preparación de mostras, identificación e cuantificación de proteínas empregando instrumentos de espectrometría de masas, xunto coa análise de modificacións post-traducionais (PTM) relevantes para a alerxia ao peixe. O candidato traballará en estreita colaboración cos socios do consorcio do proxecto, con experiencia en bioloxía de sistemas e tecnoloxías de productos mariños baseadas en proteómica (IIM-CSIC; Dra. Mónica Carrera e Dr. Manuel Pazos), Bioloxía estrutural de alérxenos (IQFR-CSIC; Dra María Gasset) e Inmunoloxía de sistemas (CINBIO-UVIGO, Dra. Susana Magadán). Ademais, o candidato estará implicado na presentación de informes, artigos e comunicacións científicas

Requerimentos:

O solicitante debe ter unha licenciatura en Bioloxía, Bioquímica, Química ou en ciencias afíns. Valorarase, o nivel de inglés, a independencia e a motivación das candidatas e candidatos.

Supervisores: Eva Balsa 📩 ebalsa@iim.csic.es 🌐 Enxeñaría de bio-procesos | Xosé Antón Vázquez Álvarez  📩 jvazquez@iim.csic.es  🌐 Grupo ReVal

O obxectivo principal desta tese é a de desenvolver estratexias de optimización dinámica de procesos fermentativos de relevancia industrial basados no crecemento de bacterias de diferentes orixes en sustratos de baixo custe recuperados de refugallos alimentarios.

Consideraranse tres tipos de estirpes bacterianas: 1) lactobacterias, 2) bacterias mariñas probióticas e 3) bacterias produtoras de biopolímeros e metabolitos de interese. En relación aos sustratos, e basándonos no concepto de Biorrefinería Mariña, traballarase con fontes ricas en zucres –glicosa– (coma por exemplo os efluíntes xerados na cocción industrial do mexilón) e fontes ricas en nitróxeno orgánico –peptonas– (obtidas de subprodutos pesqueiros e acuícolas).

Inicialmente, levaranse ao cabo as fermentación a escala de matraz Erlenmeyer de 300 mL para posteriormente escalar os cultivos a biorreactores de 2 L. Os diseños experimentais estudarán o efeito conxunto da temperatura e de diferentes concentracións de sustratos (glicosa e peptonas) nas cinéticas de crecemento bacteriano e na simultánea produción de metabolitos.

Finalmente, desenvolveranse modelos dinámicos para predecir os diversos procesos de fermentación e, posteriormente, utilizaranse nun marco de optimización dinámica para maximizar a eficiencia e a productividade en condicións de cultivo discontinuo e cultivo realimentado con nutrintes.

Requerimentos:

Grado e Master nalgunha das seguintes materias Biotecnoloxía, Enxeñería Química, Bioquímica, Bioienxeñería, Enxeñería de Bioprocesos, cunha nota media na titulación de grao igual ou superior a 7, ou a 6 para as titulacións da rama de Enxeñaría.

Supervisores: Luís Taboada Antelo 📩 ltaboada@iim.csic.es  | Carlos Vilas 📩 carlosvf@iim.csic.es |🌐 Web do Grupo

Os procesos térmicos na industria alimentaria úsanse principalmente para prolongar a vida útil dos produtos, inactivando ou reducindo a taxa de crecemento de microorganismos potencialmente nocivos que poderían estar presentes nos produtos alimenticios. Non obstante, tales procesos térmicos teñen un efecto negativo sobre a calidade do produto xa que, por exemplo, inducen degradación de nutrientes ou parámetros sensoriais como a cor ou a textura. Tamén son procesos que consumen moito tempo e enerxía. Ademais, as estratexias de control actuais limítanse a actuadores simples de temperatura de derivada integral proporcional (PID) para facer un seguimento dun perfil de temperatura-tempo preseleccionado na unidade de procesamento. Este perfil é, en xeral, moi conservador para garantir a seguridade alimentaria o que resulta en perdas de calidade, consumo excesivo de enerxía e duración prolongada do proceso. Ademais, os controladores PID non poden manexar adecuadamente escenarios nos que unha demanda excesiva de enerxía impide ao sistema seguir o perfil predefinido. Unha situación tan conflitiva, bastante familiar para a maioría dos procesadores de alimentos, adoita resolverse repetinodo o tratamento sobre todo o lote, o que require un tempo e un consumo de enerxía adicionais.

É preciso un control e supervisión precisos do tratamento térmico en caso de perturbacións inesperadas durante a produción para evitar posibles brotes microbiolóxicos ou a perda de todo o lote. Isto require a derivación de estratexias de control avanzado en tempo real.

Para este obxectivo, un aspecto importante a ter en conta é a capacidade de realizar un seguimento en tempo real dos indicadores do proceso (como a letalidade microbiana, a cor / textura do produto, o contido en nutrientes, etc.). As medicións directas destes indicadores non se poden obter directamente en liña, ou requiren de métodos invasivos que impidan o consumo do produto. A este respecto, pódense usar modelos matemáticos que describen o proceso en combinación con medidas de procesos non invasivos para facer un seguimento dos indicadores que non se poden medir directamente. Esta combinación de modelos matemáticos e medidas de procesos adoita denominarse sensores de software. Ademais, as estratexias de control tamén deben considerar a variabilidade intrínseca asociada ao proceso e á matriz alimentaria, xa que pode provocar que só unha parte dos produtos dun lote cumpran os requisitos de seguridade.

O obxectivo final da tese é a integración de sensores de software en controladores avanzados en tempo real para optimizar (maximizar a calidade, minimizar a duración do proceso e o consumo de enerxía) os procesos térmicos da industria alimentaria onde a variabilidade do produto é relevante.

As principais tarefas a realizar no noso grupo de investigación multidisciplinar, altamente proactivo, motivador e recoñecido internacionalmente son:

  • Análise de sensores de hardware dispoñibles no mercado para a avaliación de indicadores clave de rendemento relevantes en procesos térmicos.
  • Desenvolvemento de modelos matemáticos que describan a dinámica de procesos e produtos, así como a evolución dos indicadores de calidade e seguridade.
  • Calibración de modelos matemáticos a partir de datos experimentais e caracterización da variabilidade de parámetros relevantes.
  • Combinación de sensores de hardware e modelos matemáticos para o desenvolvemento de sensores de software capaces de avaliar variables que non se poden medir directamente.
  • Derivación de estratexias de control preditivo avanzado en tempo real para levar a cabo o proceso dun xeito óptimo tendo en conta a variabilidade do produto asociada.

Requerimentos:

Licenciatura en Matemáticas; Física; Enxeñaría Química ou Industrial; Tecnoloxía dos alimentos cun promedio mínimo de nota (GTA) 6.0 para Enxeñarías e 7.0 para Matemáticas, Física e Tecnoloxía dos alimentos.

Comprensión das estratexias de modelización mecanicista. Valoraranse os coñecementos de programación informática en linguaxes de alto nivel (Matlab, Python) e a experiencia na solución numérica de ecuacións diferenciais.

Supervisores:  Marta López Cabo 📩 marta@iim.csic.es | Juan Rodriguez Herrera 📩 juanherrera@iim.csic.es  |  🌐 Web do Grupo

O obxectivo principal desta tese de doutoramento será avaliar cuantitativamente o risco resultante do consumo de produtos de comida preparada (Ready-to-Eat ) contaminada por Listeria monocytogenes nas plantas de procesado da industria alimentaria, seguindo un enfoque de integración de toda a cadea de valor. Este obxectivo principal acadarase mediante os seguintes sub-obxectivos:

  • Identificación e caracterización dos escenarios alto risco actuais para a listeriose na industria alimentaria.
  • Caracterización das comunidades bacterianas que co-habitan con L. monocytogenes nos biofilms polimicrobianos na industria alimentaria
  • Identificar bacterias e outros factores ambientais en escenarios de alto risco,  que favorecen a presencia de L. monocytogenes en biofilms polimicrobianos
  • Caracterización do proceso de transferencia por contacto L.monocytogenes dende superficies aos alimentos (contaminación cruzada) en escenarios de alto risco.
  • Avaliación da seguridade dos alimentos afectados por biofilms de L. monocytogenes e C. jejuni mediante contaminación cruzada  ao longo de toda a cadea de valor, dende a planta de procesado ata o establecementos de venta ao por menor

Requerimentos:

Licenciatura e Master en Bioloxía, Microbioxía, Tecnoloxía dos Alimentos ou Biotecnoloxía.

Como se solicitan?

Contacta as supervisoras e supervisores do tema de investigación que che interese, achegando o teu CV e o teu expediente académico para obter máis detalles do proceso de selección e solicitude antes do 19 de febreiro de 2021

Ten en conta que unha vez que contactes e se te seleccionamos, a persoa supervisora e ti teredes que discutir, escribir e completar unha solicitude conxunta para a Xunta de Galicia.

Recomendamos que contactes co(a)s potenciais supervisoras/es o máis axiña posible.