Imaxe
icon-axe-01-green Created with Sketch.
Sistemas oceánicos e costeiros

O océano é un sistema complexo e cambiante. Modelar e predicir a súa evolución require dunha ampla experiencia e de grandes avances tecnolóxicos. Á súa vez, estas capacidades permiten ao noso Instituto asesorar os sectores industriais e a quen formulan as políticas de xestión para garantir que os usos sociais, económicos e ambientais do océano se acadan de forma eficiente, segura e sostible.

Imaxe
icon-axe-02-orange Created with Sketch.
Vida e ecosistemas mariños

A explotación dos recursos mariños vivos é un sector ben establecido que resulta estratéxico para a economía azul na Unión Europea, especialmente en Galicia. No IIM, proporcionamos novos enfoques e ferramentas innovadoras aos sectores pesqueiro e acuícola para conseguir unha explotación máis rendible, sostible e que cumpra coas políticas da UE ao tempo que achegamos solucións para mellorar a gobernación das partes interesadas relacionadas.

Imaxe
icon-axe-03-purple Created with Sketch.
Sistemas e procesos biolóxicos

Existe unha crecente demanda por parte do consumo cara a unha industria circular e innovadora que aproveite as tecnoloxías actuais para subministrar novos produtos ao mercado ao mesmo tempo que fai un uso o máis eficiente posible dos nosos xa limitados recursos. O carácter interdisciplinario do IIM-CSIC permítenos colaborar con diferentes sectores na aplicación de innovacións biotecnolóxicas e na optimización de bioprocesos para acadar unha meirande seguridade e calidade dos alimentos e mellorar a saúde humana.